Warownia Jomsborg

Eventy, Imprezy integracyjne, Imprezy okolicznościowe, Pikniki firmowe, Warsztaty historyczne, Teatr historyczny, Lekcje żywej historii, Pokazy walk, Inscenizacje historyczne.
Przekaż darowiznę
na Fundację Historyczną

Statut Fundacji Historycznej

Rozdział I
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Historyczna”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez
Stanisława Wdowczyka, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Hannę Kacprzak-Kucharską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy
Pl. Konstytucji 4 m. 39 z dnia 20 stycznia 2000 r., repertorium A Nr 446/2000 działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Z 1991 r. Nr 46, poz. 300)oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Łomianki.

§ 4
Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5  
     1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
     2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i
         poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.       

§ 6  
     1. Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować do fundacji.
     2. Fundacja  nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 8
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9
Celem Fundacji jest:

     a) popularyzowanie historii i upowszechniania wiedzy historycznej dotyczącej Polski, jej tradycji
         ustrojowych, politycznych, prawnych, naukowych i militarnych a w szczególności budowa Skansenu
         Słowian i Wikingów.

     b) działania na rzecz aktywizacji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, alkoholizmem oraz osób
         ubogich, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, poprzez organizowanie
         programów edukacyjnych i kulturalnych połączonych z wartościową rozrywką , takich jak nauka
         dawnych rzemiosł i warsztaty historyczne.     

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
      a) organizowanie i finansowanie wystaw i festiwali
      b) organizowanie i finansowanie badań naukowych prowadzących do poznania dawnych instytucji
         ustrojowych, politycznych, prawnych, naukowych i militarnych.
      c) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami miłośników historii i wspieranie
          stowarzyszeń i organizacji historycznych.    
      d) działanie na rzecz aktywizacji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz zagrożonych takim
          wykluczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych 
      e) działanie na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, poprzez organizowanie programów
          edukacyjnych połączonych z wartościową rozrywką, takich jak nauka dawnych rzemiosł i warsztaty
          historyczne.    
      f ) działanie na rzecz osób ubogich, poprzez organizowanie charytatywnych imprez o edukacyjnym i
          kulturalnym charakterze.

§ 11
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

         
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000,00 (słownie:
jeden tysiąc) złotych, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14
Dochody Fundacji pochodzą z:
       a) darowizn, spadków, zapisów
       b) subwencji osób prawnych

§ 15
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości równej co najmnie 8000,00 (słownie:osiem tysięcy) złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne 2000,00 (słownie:dwa tysiące) USD uzyskują, o ile wyrażą takie życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§ 18
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.


Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 19
      1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
      2. Składa się on z dwóch do 6 osób i jest powoływany na okres 2 lat przez Fundatora.
      3. Przy Zarządzie co najmniej 2-osobowym Fundator spośród jego składu wyznacza Prezesa Zarządu i
          Wiceprezesa Zarządu.            
      4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
      Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

         a) złożenia rezygnacji;
         b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
         c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
         d) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż pół roku;
         e) przekroczenia 75 roku życia;
          f) nienależytego wypełniania funkcji członka;
         g) istotnego naruszenia postanowień statutu;

§ 20
      1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
      2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Fundatorów.

§ 21
Zarząd Fundacji:

          a) reprezentuje ją na zewnątrz;
          b) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;
          c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
          d) sprawuje zarząd jej majątkiem;
          e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
          f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
         g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, oraz wyniki
             działalności finansowo – gospodarczej;
         h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do fundacji;
         i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji    Fundacji;

§ 22
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

§ 23
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał   
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa
Zarządu.

§ 24
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 25 
      1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
      2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Fundator.

§ 26
Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.


Rozdział V
ZMIANA  STATUTU

§ 27
Zmiana statutu może dotyczyć celu Fundacji.

§ 28
Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się
z inną fundacją

§ 30
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§ 31
Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator poprzez uchwałę podjętą na wniosek Zarządu.

§ 32
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku;

§ 33
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały podjętej
na wniosek Zarządu.

§ 34
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie
ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 35
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy.


 
Warownia Jomsborg miała zaszczyt gościć: